Tompkins High School

Overview | Tournament Breakdown | State-Qualified Entries
Event
Team
Points

LD
Amogh Reddy
2

PF
Srihitha Valluri
Pooja Dave
19

PF
Navya Kavuri
Aarushi Manian
14

CD
Pratyush Prakash
1

CD
Sanjay Senthilvelan
23

CD
Steven Yang
18

CD
Abhinav Tiruveedhula
14

CD
Keshav Kumar
18

CD
Sachit Devaraj
16

CD
Abhishta Thota
6

CD
Jason Wan
3

DX
Abhinav Tiruveedhula
1

DX
Abhishta Thota
14

DX
Jaylon Ma
22

DX
Loukya Kotla
12

DX
Meghana Kunapareddy
24

DX
Hannah Aaronson
26

DX
Sachit Devaraj
45

DX
Daniel Rupawalla
25

DX
Kannaa Chockalingam
10

DX
Janaki Sankar
3

DX
Sanjay Senthilvelan
8

DX
Tahseen Islam
6

DX
Sarauswathy Chockalingam
4

FX
Alishia Athar
10

FX
Daniel Rupawalla
40

FX
Hannah Aaronson
15

FX
Nicholas Chen
1

FX
Sanjay Senthilvelan
11

FX
Max Liu
14

FX
Sachit Devaraj
14

FX
Janaki Sankar
11

FX
Keshav Kumar
13

FX
Abhishta Thota
14

FX
Meghana Kunapareddy
20

FX
Pranav Kothur
20

FX
Hana Perez
14

FX
Jaylon Ma
11

FX
Loukya Kotla
14

FX
Prisha Singh
10

FX
Ananya Narayankumar
1

OO
Hana Perez
19

OO
Loukya Kotla
17

OO
Kannaa Chockalingam
9

OO
Meghana Kunapareddy
34

OO
Daniel Rupawalla
11

OO
Manushree Chilukoori
7

OO
Abhishta Thota
15

OO
Sarauswathy Chockalingam
5

DUO
Aeon Chen
Kailin Huang
2

DI
Aeon Chen
13

HI
Ashley Gore
12

HI
Tahseen Islam
3

INFO
Loukya Kotla
9

POI
Manushree Chilukoori
3

WSD
Daniel Rupawalla
10

WSD
Hana Perez
12

WSD
Hannah Aaronson
14

WSD
Hanz Calimag
10

WSD
Jaylon Ma
4

WSD
Janaki Sankar
12

WSD
Nicholas Chen
12

WSD
Sanjay Senthilvelan
12

WSD
Sachit Devaraj
12

WSD
Max Liu
26

WSD
Neha Allada
14

WSD
Varsha Natarajan
14

WSD
Sarthak Das
10

WSD
Robert Tantiado
14

WSD
Elisabeth Mathis
16