Event
Team
Points

CX
Subashree Ganesan
Samyutha Talagadadeevi
2

CD
Anusha Narway
1

CD
Akshita Krishnan
6

CD
Nidhi Ilanthalaivan
8

DX
Akshita Krishnan
8