Jordan High School

Overview | Tournament Breakdown | State-Qualified Entries
Event
Team
Points

PF
Meha Karthik
Antara Varma
2

PF
Nihilesh Pari
Jaanak Prashar
1

CD
Cooper Armstrong
8

CD
David Sun
13

CD
Udeern Varanasi
4

CD
Abhiram Sribhashyam
2

CD
Alejandra Rincon
10

CD
Abhishek Bhagat
2

DX
Ariv Mondal
13

DX
Nihilesh Pari
2

DX
Maya Keddington
3

DX
Hamna Yousafzai
1

DX
Uma Phadke
1

FX
Abhinav Kotha
5

FX
Alejandra Rincon
2

FX
Sai Vithala
10

OO
Karen Cui
23

OO
Nihilesh Pari
7

OO
Poojita Balusu
14

OO
Jaanak Prashar
11

OO
Maya Keddington
1

INFO
Poojita Balusu
3

INFO
Hamna Yousafzai
1

INFO
Karen Cui
22

POI
Rozelle Mary Tulalian
10

POI
Maya Keddington
1